מס רווחי הון

קיים פטור מלא ממס מרווחי הון מלבד ממכירת נכס מקרקעין על אדמת קפריסין.

מס מרווח הון מוטל על רווחים מסילוק נכס מקרקעין ברפובליקה כולל מניות של חברות שאינן רשומות בבורסות מוכרות שבבעלות נכס מקרקעין על שטח קפריסין בתעריף של 20%.

בחישוב רווח ההון, ערך נכס המקרקעין נכון מה- 1/1/1980 (או עלותו אם התאריך של הרכישה מאוחר יותר) ערך כל תוספת מה- 1/1/80 (או עלות תוספת מתאריך מאוחר מה – 1/1/1980),כל הוצאה שהתרחשה עבור הפקת הרווח וקצבת ההצמדה, ניתנים לניכוי מרווחי המכירה.