תעריפי מס חברות

תעריפי מס

מס הכנסת חברות הינו בשיעור של 12.5%

פטור ממס חברות

  • הכנסה מדיבידנד
  • הכנסה מריבית שלא באה מרווח של פעולות רגילות או קשורה לפעולות רגילות של החברה.
  • רווח ממכירת ניירות ערך

ניכויים

כל ההוצאות שנבעו מיצירת הכנסה של החברה נחשבות כהוצאות מוכרות למס.

הוצאות שאינן מוכרות למס

רשימת ההוצאות שאינן מוכרות למס:

  • הוצאות אירוח העולות על 1% מההכנסה ברוטו (סכום ההוצאה מוגבל ל- 17,086 אירו)
  • הוצאות רכב פרטי
  • מס מקרקעין
  • מס מקצועי
  • ריבית לשלם או המיועדת לתשלום הקשורה ברכישת רכב פרטי, ללא קשר אם הוא מיועד לעסק או לצרכים פרטיים. הגבלה זו מבוטלת לאחר 7 שנים מיום רכישת הנכס
  • תרומות לקרן “Social Cohesion”
  • הוצאה אשר איננה מגובה בקבלות או מסמכים אחרים.

הפסדים

הפסדים מועברים ללא הגבלת זמן

זיכוי מס עבור מס זר

כל מס אשר שולם בארץ זרה יזוכה כנגד כל מס הכנסה ללא קשר לקיומו של הסכמי כפל מס