רווחים מקולנוע

הכנסה ברוטו הנובעת מאדם שאינו תושב מתמלוגים שנבעו מהפקת סרטים ברפובליקה כפופה למיסוי בשיעור של5%.

תמלוגים שניתנו על ידי חברה שרשומה באחת ממדינות האיחוד האירופי הינם פטורים ממס (בכפוף לתנאים).