מס מיוחד

החל משנת 2011 היטל שנתי של 350 אירו ישולם לרשם החברות מוצג לכל החברות שהתאגדו בקפריסין.
עבור קבוצת חברות, סכום המס המיוחד המקסימלי הוא קבוע ל20,000 אירו.

עבור 2011 ההיטל ישולם עד 31 בדצמבר 2011. משנת 2012 ואילך מועד החיוב הינו ב-30 ביוני בכל שנה.
במקרה והיטל לא שולם תוך התקופה שנקבעה, אם ההיטל ששולם אז תוך חודשים ממועד הפירעון, קנס של 10% מהחוב אשר גדל ל-30% אם הסכום לא ישולם תוך חמישה חודשים מהמועד המקורי. אם ההיטל לא ישולם בתוך חמישה חודשים, רשם החברות יוריד את החברה מרשימותיו (משהו שצפוי להגביל את החברה מלמלא טפסים או בקבלת אישורים ממשרד רישום החברות). להחזרת החברה לרשם החברה תשלם היטל בסך 500 אירו אם ההחזרה היא בתוך שנתיים ממועד המחיקה, או 750 אירו אם שנתיים שחלפו מתאריך המחיקה.