זכויות הקניין הרוחני

הכנסה ברוטו הנובעת מקניין רוחני, זכויות יוצרים, פיצויים או הכנסות דומות ממקורות שבתוך הרפובליקה של אדם שאינו תושב הרפובליקה, כפופה למיסוי של 10% .

זכויות הניתנות לשימוש מחוץ לרפובליקה אינן כפופות לניכוי מס.