שיעורי מס ליחידים

כאשר אדם הוא תושב הרפובליקה הוא מחוייב במס על הכנסה המצטברת או נובעת ממקור בתוך ומחוץ לרפובליקה.
כאשר אדם איננו תושב הרפובליקה מס יוטל על הכנסה מצטברת או נובעת רק ממקורות בתוך הרפובליקה.

אדם נחשב לתושב אם הוא מתגורר ברפובליקה למשך תקופה של מעל 183 יום בשנת מס.

תעריפי מס

הכנסה € שיעור מס %
0-19,500 0
19,501 – 28,000 20
28,001 – 36,300 25
36,301 – 60,000 30
60,001 ומעל 35 (תעריף זה ישים משנת 2011 ואילך)

מס נאמד על הכנסות נטו לפי שיטת שנה נוכחית. שנת המס בקפריסין הינה שנה קלנדרית. עבור עצמאיים, הערכת המס חייבת להיעשות עד ה-1 באוגוסט של השנה המעורכת, ותשלום המס המוערך מחולק ל-3 תשלומים שווים בתאריכים 1/8, 30/9 וה-31/12.

תשלום מס מיוחד ישולם על ידי שכירים, עצמאים וגמלאים של הסקטור הפרטי


עבור השנים שבין 2014 ו-2016 כל העובדים, העצמאים או הגמלאים של הסקטור הפרטי ישלמו תשלום מס מיוחד מהברוטו שלהם, כמוצג להלן:

  • עד 1.500 €, אין צורך בתשלום מיוחד.
  • בין 1.501 € ו 2.500 € – 2.5% עם תשלום מינימלי של 10€
  • בין 2.501 € ו € 3.500 – 3%
  • 3.501 € ומעלה- 3.5%

אין הגבלה בכמות הרווחים.

עבור העובדים, התשלום הנ”ל ישולם שווה בשווה על ידי המעביד והעובד.

התרומה המיוחדת ניתנת לניכוי מן ההכנסה החייבת מס של עובד / מעביד אליו היא מתייחסת.
המקרים בהן אין צורך בתרומה לעובדי הסקטור הפרטי:

  • בונוס פרישה
  • תשלומים לקופות גמל
  • השכר של עובדים זרים המועסקים על ידי ממשלה זרה או ארגון בינלאומי
  • שכר של דיפלומטים זרים / הנציגים הקונסולריים שאינם אזרחי הרפובליקה
  • התגמול של אנשי הצוות של הספינה הקפריסאית
  • החזרת כספים של החברה למעביד שהשתמש בכספו להוצאות החברה

עובדים וגמלאים המשלמים תרומה מיוחדת ע”י מעבידם, העובדים והגמלאים בסקטור המשפטי ועובדי מדינה פטורים מתשלום לעיל.

לעובדים ולגמלאים התרומה המיוחדת תנוכה באופן זהה לתשלום PAYE.

עבור עצמאים יחידים בסכום של תרומה מיוחדת תשולם על בסיס של הערכה עצמית